جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نویسندگان ایران‌موزیکولوژی

تصویر آریا طاری

آریا طاری

کارشناسی نوازندگی سازهای جهانی دانشگاه هنر
کارشناسی ارشد قوم‌موسیقی‌شناسی دانشگاه تهران

صفحه آریا طاری
تصویر امیر انجیری

امیر انجیری

پژوهشگر، تئوریسین و مدرس موسیقی

صفحه‌ امیر انجیری
تصویر شهاب جعفری

شهاب جعفری

کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران
دکترای پژوهش هنر دانشگاه تهران

صفحه‌ شهاب جعفری
تصویر عماد وشاحی

عماد وشاحی

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی دانشگاه هنر تهران
کارشناسی‌ارشد نوازندگی ساز جهانی دانشگاه هنر تهران

صفحه عماد وشاحی
تصویر آرش احمدزاده

آرش احمدزاده

کارشناسی موسیقی‌شناسی دانشگاه رنس فرانسه
کارشناسی ارشد موسیقی‌شناسی دانشگاه سوربون فرانسه

صفحه آرش احمدزاده
تصویر سپهر حیدری

سپهر حیدری

پژوهشگر و نوازنده موسیقی

دندان پزشک

صفحه سپهر حیدری
تصویر نیلوفر راستی

نیلوفر راستی

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی دانشگاه هنر تهران

صفحه نیلوفر راستی
تصویر سارا رهنما

سارا رهنما

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی دانشگاه هنر تهران

صفحه سارا رهنما
تصویر غزل مقدم

غزل مقدم

کارشناسی نوازندگی سازهای ایرانی دانشگاه تهران

صفحه‌ غزل مقدم
تصویر سمانه علیرضاپور

سمانه علیرضاپور

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی

صفحه سمانه علیرضا‌پور
تصویر نازنین علی‌بخشی

نازنین علی‌بخشی

کارشناسی آهنگسازی از دانشگاه هنر اصفهان

صفحه‌ نازنین علی‌بخشی
تصویر جهان عیدانی

جهان عیدانی

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی

صفحه جهان عیدانی
تصویر حسین کاشف

حسین کاشف

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

صفحه حسین کاشف